A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білокоровицька громада
Житомирська область, Коростенський район

Освіта

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Нова українська школа  цеключова реформа Міністерстваосвіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємнонавчатись і яка даватимеучням не тількизнання, як цевідбувається зараз, а й вміннязастосовуватиїх у житті.

НУШ – це школа, до якоїприємноходитиучням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятисьвисловлювативласну думку та бути відповідальнимигромадянами. Водночас батькам тежподобаєтьсявідвідуватицю школу, адже тут пануютьспівпраця та взаєморозуміння.

Реформа НУШ розрахована на роки, адженеможливошвидкозмінитиосвітнютрадицію, щоплекалася в Україніпротягомдесятківроків. Протезмінивжерозпочались, і Міністерствоосвіти і науки робить усе, аби вони булиневідворотними. Зокрема, у вересні 2017 року булоухваленоновий закон “Про освіту”, якийрегулюєосновні засади новоїосвітньоїсистеми. На черзі  ухвалення нового закону “Про загальнусереднюосвіту”, в якому буде більш детально розкритозміни, та затвердження нового Державного стандарту початковоїосвіти.

Новий Стандарт початковоїосвітипередбачає, щовчителіпрацюватимуть за іншимипідходами, тому МОН спільно з громадськоюспілкою “Освіторія”, міжнародним фондом “Відродження” та студією онлайн-освітиEdEraпроводитьнавчаннявчителів, яківчитимутьпершікласинаступного року.

Основні засади реформишкільноїосвітивикладено в КонцепціїНовоїукраїнськоїшколи. (Englishversion) Там визнайдетеінформацію про цінностіреформи (як-от орієнтація на учня, педагогіка партнерства, справедливефінансуваннятощо), основнікомпетенції та візію, якиммає бути випускник НУШ.

Також для інформування про перебігреформи та їїключовіпозиціїбуло створено сайт «Нова українська школа» у партнерстві з громадськоюорганізацією «Смарт освіта».

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ УЧНІВ?

Ключовазміна для учнівстосуєтьсяпідходів до навчання та змістуосвіти. І ми, у Міністерствіосвіти і науки, переконані, щоце – головне. Адже мета НУШ  виховатиінноватора та громадянина, якийвмієухвалювативідповідальнірішення та дотримується прав людини.

Замістьзапам’ятовуванняфактів та визначень понять, учнінабуватимуть компетентностей. Це – динамічнакомбінаціязнань, умінь, навичок, способівмислення, поглядів, цінностей, іншихособистихякостей, щовизначаєздатність особи успішносоціалізуватися, провадитипрофесійну та/абоподальшунавчальнудіяльність. Тобтоформується ядро знань, на яке будутьнакладатисьумінняцимизнаннямикористуватися, цінності та навички, щознадоблятьсявипускникамукраїнськоїшколи в професійному та приватному житті.

Список компетентностей, якихнабуватимутьучні, уже закріплено законом «Про освіту». Вінскладався з урахуванням «РекомендаціїЄвропейського Парламенту та РадиЄвропищодоформуванняключових компетентностей освітивпродовжжиття» (від 18.12.2006 р.):

 • вільневолодіння державною мовою;
 • здатністьспілкуватисярідною (у разівідмінностівіддержавної) та іноземнимимовами;
 • математичнакомпетентність;
 • компетентності у галузіприродничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічнакомпетентність;
 • інформаційно-комунікаційнакомпетентність;
 • навчаннявпродовжжиття;
 • громадянські та соціальнікомпетентності, пов’язані з ідеямидемократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленнямрівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансоваграмотність.

ТакожДержавністандартиможутьрозширюватицей список.

Спільними для всіх компетентностей є так званінаскрізнівміння: читання з розумінням, уміннявисловлювативласну думку усно і письмово, критичне та системнемислення, здатністьлогічнообґрунтовуватипозицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керуватиемоціями, оцінюватиризики, прийматирішення, розв’язуватипроблеми, здатністьспівпрацювати з іншими людьми.

Щобнабувати компетентностей, школярінавчатимуться за діяльніснимпідходом – тобточастішещосьробитимуть, замістьсидіння за партами і слухаючивчителя. ТакожКонцепція НУШ пропонуєвпроваджуватиінтегроване та проектненавчання. Такийспосібсприяє тому, щоучніотримуютьціліснеуявлення про світ – аджевивчаютьявища з точки зорурізних наук та вчатьсявирішуватиреальніпроблеми за допомогоюзнань з різнихдисциплін.

А ще реформа – це про освітнєсередовище. І це, насамперед, не технікачимеблі. Хочазавдякидецентралізаціїфінансуванняшкілзбільшилося, і в багатьохнавчальних закладах поступовооновлюєтьсяматеріально-технічна база.

Змінаосвітньогосередовища – цезмінаставлення до дитини: повага, увага до неї і прагненнязнайтиоптимальнийспосіб для їїефективногонавчання. Саме такою буде Нова українська школа.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ?

Учитель  целюдина, на якійтримається реформа. Без неїчинього будь-якізмінибудутьнеможливими, тому один з головнихпринципів НУШ – умотивований учитель. Цеозначає, що наша мета  сприятийогопрофесійному та особистомузростанню, а такожпідвищуватийогосоціальний статус.

Щобнавчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – обиратинавчальніматеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу даєновий закон «Про освіту».

Міністерствоосвіти і науки пропонуватиметиповінавчальніпрограми, проте будь-який учитель чиавторськагрупазможутьїхдоповнюватиабостворюватисвої. Учитель теперобмеженийлишеДержавним стандартом. У цьомудокументіокресленорезультати: щомають знати та вмітиучні, закінчившипевнийетапнавчання. Натомість, як дійти до цихрезультатів, учитель визначатиме сам.

Учитель, якийотримав свободу навчати, маєотримати й свободу навчатися. І ця свобода тежпередбачена реформою. Половину обов’язкових годин підвищеннякваліфікаціївчительзможепроходити не в Інститутахпіслядипломноїпедагогічноїосвіти–  а там, де обере сам. Є лишедвівимоги: за п’ятьроківпідвищеннякваліфікаціїмаєскласти 150 годин, і навчаннямаєвідбуватисьщорічно.

Зараз Міністерствоосвіти і науки розробляє процедуру, за якоюбюджетнікошти, щовиділяються на підвищеннякваліфікаціївчителів, можнабулоспрямовуватигромадським та приватниморганізаціям.

А щобвмотивувативчителівще й фінансово, міністерствозапровадитьсертифікацію. Цедобровільнаперевірка, проходженняякоїнадасть учителям 20% надбавку до посадового окладу та звільнитьвідатестації.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКІЛ?

НУШ  цевідповідальна школа, і ми переконані, щонавчальнізакладиповинніотриматибільшесвободидій. Аджевідповідальність та свобода йдуть рука об руку.

Тому закон “Про освіту” передбачаєкадровуавтономію. Тепер директор школиможесамостійнопризначатисвоїхзаступників, прийматина роботу та звільнятипедагогічнихпрацівників.

Окрім того, керівникишкіл (як і вчителі) уже приймаютьсяна роботу за строковим контрактом. Директор школиобирається за конкурсом. Одна людиназможе бути на ційпосаді не більшедвохтермінів по 6 років (якщо особа призначається на цю посаду вперше, перший термінскладатиме 2 роки). Післяцялюдиназможеобійматиінші посади в ційшколіабо ж брати участь у конкурсідиректорів в іншійшколі.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ БАТЬКІВ?

Один з принципівНовоїукраїнськоїшколи  партнерство, у тому числіміж школою та батьками. Батьки можутьстворюватисвоїорганигромадськогосамоврядування, а отже – впливати на освітній та виховнийпроцеси.

Відтепер батькам легшеконтролюватифінансишколи. Усінавчальнізаклади, якіотримуютьпублічнікошти (це, наприклад, бюджетнікошти та благодійнівнески), зобов’язаніоприлюднюватисвійкошторис та інформацію про витрати. І батьки теперможутьздійснюватиперерахуванняблагодійнихвнесківцілеспрямовано на школу, а не збиратиготівковікошти, якідуже складно обліковувати.

Співпрацяміжусімаучасникамиосвітньогопроцесу – учителів, учнів, адміністрацій та батьків – наріжнийкамінь, якийдопоможедосягтивсіхіншихрезультатів. Аджетільки так можливовтілитиголовну мету: змінитиосвітнєсередовище, впровадитинавчання для життя. 

І врешті – зробитиукраїнську школу відкритою, цікавою та сучасною.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь